معرفی کارشناسان آمار

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۲:۰۷| تعداد بازدید: 1081

 

تلفن تماس

پست الکترونیکی

مسئولیت

واحد

نام و نام خانوادگی

051-52286890

shahvalia1@thums.ac.ir

کارشناس مسئول آمار

اداره آمار و فناوری

اکرم شاه ولی

051-52246035

pedramifarm1@thums.ac.ir

کارشناس آمار

اداره آمار و فناوری

مرتضی پدرامی فر

051-52225043

_

کارشناس آمار

معاونت بهداشتی

مائده محمودی پور

051-52287936

hasanin1@thums.ac.ir

کارشناس آمار

معاونت درمان

نجمه حسنی

051-52313070

_

کارشناس آمار

معاونت غذا و دارو

رویا امیری

051-52242039

barzanounis1@thums.ac.ir

کارشناس آمار

معاونت آموزشی، پژوهشی

سمیه برزنونی

051-53726217

_

کارشناس آمار

شبکه بهداشت و درمان زاوه

مرضیه عباسپور

051-56721201

_

کارشناس آمار

شبکه بهداشت و درمان مه ولات

مرضیه آذر